Mity na temat alimentów

Mity na temat alimentów

Zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Istotą takiego obowiązku jest to, że jedna strona ma prawo żądać dostarczenia tak wskazanych środków. Druga osoba ma natomiast obowiązek je dostarczyć. W swojej pracy często spotykam się z różnymi teoriami na temat alimentów i ich wysokości. W związku z tym, poniżej zdecydowałam się obalić najczęstsze mity na temat alimentów na rzecz dzieci.

Mity na temat alimentów – pierwszy mit 

Nie ma określonej granicy wiekowej dziecka, po przekroczeniu której dziecko z mocy prawa traciłoby prawo do alimentów.

Zatem mitem jest to, że alimenty należą się dziecku tylko do ukończenia przez niego 18. roku życia. Zgodnie z treścią art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.”  

Natomiast zgodnie z art. 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

„Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się”. 

Zatem obowiązek rodziców względem dziecka uzależniony jest od tego, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Drugi mit na temat alimentów

Paragon nie wskazuje tożsamości nabywcy.

Zatem nie ma sensu składać ich w sprawie o alimenty. Na ich podstawie bowiem nie da się wykazać, że te zakupy, które dokumentuje dany paragon, wykonano właśnie na rzecz dziecka, dla którego mają zostać zasądzone alimenty.

Dobrym dowodem będzie za to faktura. Wskazuje ona bowiem imiennie nabywcę produktu. Również potwierdzenie przelewu jest wartościowym dowodem. Z niego będzie wynikało to,  kto na czyją rzecz i w jakim celu dokonywał przelewu. 

Trzeci mit na temat alimentów 

Niskie zarobki nie oznaczają niskich alimentów.

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego (dziecka). A także od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Sąd w sprawie o alimenty będzie badał możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego do alimentów rodzica. Nie ograniczy się on tylko do faktycznie osiąganych dochodów. Stąd, jeżeli rodzic będzie wykazywał niskie dochody, nieadekwatne do jego możliwości zawodowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, to wówczas sąd będzie brał pod uwagę nie dochody, które wykazuje rodzic, a jego możliwości, czyli dochody jakie mógłby osiągać, wykazując o to starania i wykorzystując w pełni swoje umiejętności, kwalifikacje zawodowe – tak aby zaspokojone były usprawiedliwione potrzeby dziecka.

Czwarty mit na temat alimentów

Fakt, że rodzic pobiera świadczenie z programu „500 +” na dziecko, nie wpływa na fakt istnienia i zakres obowiązku alimentacyjnego drugiego rodzica względem dziecka. Podobnie jest z innymi, niżej wymienionymi świadczeniami.

Zgodnie z art. 135 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają:

1) świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji;

2) świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

3) świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

4) świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

5) rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

Piąty mit na temat alimentów

Obowiązek alimentacyjny jest niezależny od władzy rodzicielskiej.

Istnieje nawet gdy władza rodzicielska rodzica nad dzieckiem zostanie ograniczona. Spoczywa on także na rodzicach, których pozbawiono władzy rodzicielskiej. 

Szósty mit na temat alimentów 

Kolejne dziecko i nowa rodzina jako usprawiedliwienie braku alimentów na dziecko z poprzedniego związku to kolejny mit na temat alimentów. 

Bowiem sam fakt posiadania dzieci z innego związku nie zwalnia z obowiązków, w tym z obowiązku alimentacyjnego wobec dzieci z poprzednich związków.

Udostępnij

Adwokat Katarzyna Helszer

Adwokat Katarzyna Helszer

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się ze mną: +48 509 646 942

O mnie

Nazywam się Katarzyna Helszer i jestem adwokatem. Zajmuję się prawem „życiowym” – rodzinnym, cywilnym, karnym. Ze szczególnym naciskiem na „rodzinnym”.

Zapisz się na newsletter i otrzymuj wartościową wiedzę prawną!