Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Jednym ze skutków rozwodu jest możliwość powrotu przez małżonka do poprzedniego nazwiska. Mimo że statystycznie to więcej kobiet decyduje się na ten krok – kwestia ta dotyczy również mężczyzn. W dzisiejszym artykule przestawię Ci, jak powinna przebiec zmiana nazwiska po rozwodzie. 

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Zgodnie z treścią art. 25 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie to można złożyć bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich.

Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

Po rozwodzie możesz wrócić do nazwiska sprzed ślubu. Wystarczy złożyć oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub – jeżeli przebywasz za granicą – przed konsulem.

Należy jednak pamiętać, by nie przegapić terminu, który wynosi trzy miesiące od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.

Jakie dokumenty musisz przygotować?

 • Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), który okażesz, by potwierdzić swoją tożsamość.
 • Dowód opłaty skarbowej – możesz zapłacić w kasie urzędu albo zrobić przelew na odpowiednie konto urzędu.
 • Informacje o miejscu, w którym sporządzono twój akt małżeństwa, i dacie uprawomocnienia się orzeczenia sądu o rozwodzie (te informacje przekaż urzędnikowi ustnie).
 • Jeśli składasz oświadczenie przed konsulem – odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie lub odpis zupełny aktu małżeństwa z wpisem o rozwodzie (czyli wzmianką o rozwodzie).
 • Kierownik USC lub konsul poinformuje Cię, jeśli będą potrzebne inne dokumenty (na przykład gdy rozwód został orzeczony przez sąd za granicą).

Gdzie składasz dokumenty?

 • W dowolnym urzędzie stanu cywilnego przed kierownikiem USC.
 • Jeśli jesteś za granicą – w polskim konsulacie przed konsulem.

Zmiana nazwiska po rozwodzie – ile będzie Cię to kosztowało?

 • Jeśli załatwiasz sprawę przed kierownikiem USC – 11 zł opłaty skarbowej.
 • Jeśli załatwiasz sprawę przed konsulem – 50 EUR opłaty konsularnej. Zapłacisz w walucie, w której pobierane są opłaty. Walutę i dokładną kwotę poda Ci konsul.

Nadto, zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 1978 r. ( IV CZ 11/78), były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że Kodeks rodzinny i opiekuńczy takiej możliwości nie przewiduje.

Podobne stanowisko znalazło się w uzasadnieniu do wyroku Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 20 marca 2018 roku (I C 549/17), zgodnie z którym skoro „pozwana zmieniła nazwisko wraz z chwilą zawarcia małżeństwa to tylko jej przysługuje uprawnienie do powrotu do swojego nazwiska. Wiąże się to z wyłączną decyzją pozwanej. Powodowi w tym zakresie nie przysługują żadne środki prawne w celu przymuszenia pozwanej do pozbycia się jego nazwiska”.

W przypadku upływu 3-miesięcznego terminu, zmiana nazwiska będzie znacznie utrudniona lub nawet niemożliwa. Dzieje się tak, ponieważ może być ona skutkiem jedynie wszczęcia postępowania w zwykłym trybie administracyjnym, obowiązującym każdą osobę.

Wniosek o taką zmianę składany jest również do kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula (w przypadku osób zamieszkujących za granicą).

Powody zmiany nazwiska

Uznaje się bowiem, iż zmiana nazwiska może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności tych wskazanych ustawowo, tj. gdy dotyczy ona zmiany:

 • na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
 • nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
 • na nazwisko używane;
 • na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Rozpatrzenie takiego wniosku kończy się wydaniem decyzji, w której organ ma prawo wydać rozstrzygnięcie zarówno pozytywne, jak i negatywne.

Mając na uwadze powyższe, przypominam, że w przypadku zmiany nazwiska będącej następstwem przeprowadzonego rozwodu, dla uniknięcia niepotrzebnych problemów, warto pamiętać o wyżej wspomnianym trzymiesięcznym terminie.

Należy również pamiętać, że zmiana nazwiska pociąga za sobą konieczność wyrobienia nowych dokumentów, w których zamieszczone dane przestały być aktualne. Mam tu na myśli dowód osobisty, paszport oraz dokument prawa jazdy.

Kolejno o fakcie zmiany nazwiska należy również powiadomić urzędy i instytucje oraz sądy, przed którymi toczy się postępowanie, a także swojego pracodawcę.

Udostępnij

Adwokat Katarzyna Helszer

Adwokat Katarzyna Helszer

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się ze mną: +48 509 646 942

O mnie

Nazywam się Katarzyna Helszer i jestem adwokatem. Zajmuję się prawem „życiowym” – rodzinnym, cywilnym, karnym. Ze szczególnym naciskiem na „rodzinnym”.

Zapisz się na newsletter i otrzymuj wartościową wiedzę prawną!