Ograniczenie władzy rodzicielskiej – na czym polega?

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska to zespół praw i obowiązków dotyczących relacji między rodzicami i dziećmi. Obejmują one obowiązki rodziców względem dzieci dotyczące ich wychowania, kształcenia czy zapewnienia odpowiednich warunków życia. To również  prawo dotyczące decydowania o życiu, zdrowiu i osobie dziecka. Co do zasady, władzę rodzicielską powinni wykonywać oboje rodzice dziecka. Przepisy prawa przewidują jednak okoliczności, kiedy może nastąpić ograniczenie władzy rodzicielskiej, o czym w dzisiejszym wpisie.

Dowiesz się z niego:

 • czym jest władza rodzicielska?
 • w jakich przypadkach może zostać ona ograniczona?
 • na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej?
 • w jaki sposób możesz wnioskować o ograniczenie władzy rodzicielskiej względem swojego dziecka?

Serdecznie zapraszam do lektury.

Władza rodzicielska w ujęciu prawnym

Zasadniczo wyróżnia się trzy aspekty władzy rodzicielskiej:

 • piecza nad osobą dziecka (obejmuje ona wspomniane aspekty, jak edukacja, zdrowie, wychowanie),
 • piecza nad majątkiem dziecka,
 • reprezentacja dziecka.

Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom od urodzenia dziecka aż do chwili osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Wówczas wygasa ona z mocy prawa. Na mocy ustawy ma ją każdy rodzic do chwili, kiedy zostanie jej pozbawiony lub też będzie ona ograniczona na mocy orzeczenia sądu. Dotyczy to nie tylko rodziców pozostających w związku małżeńskim lub też nieformalnym, ale również i tych, którzy się rozstali, czyli są w rozłączeniu.

Władzę rodzicielską co do zasady powinni wykonywać oboje rodzice. Jednak może się zdarzyć, że na skutek różnych okoliczności wykonywanie władzy rodzicielskiej będzie powierzone jednemu z nich bez pozbawiania praw rodzicielskich drugiego rodzica.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej z urzędu

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić wówczas, gdy zagrożone jest dobro dziecka. Dobro dziecka może być zagrożone przede wszystkim z powodu niewłaściwego wykonywania władzy rodzicielskiej, które może polegać na:

 • zaniedbywaniu potrzeb dziecka,
 • nieodpowiednim dbaniu o zdrowie dziecka,
 • zaniechaniu realizacji obowiązku szkolnego,
 • pozostawieniu dziecka bez właściwej opieki,
 • doprowadzeniu do sytuacji powstania zagrożenia zdrowia lub nawet życia dziecka.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej na wniosek jednego z rodziców

Zgodnie z treścią art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

,,Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom żyjącym w rozłączeniu, sąd opiekuńczy może ze względu na dobro dziecka określić sposób jej wykonywania i utrzymywania kontaktów z dzieckiem. […]”

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Ma to miejsce zazwyczaj w sytuacjach gdy:

 • jedne z rodziców mieszka za granicą państwa, w którym mieszka dziecko,
 • kontakt z drugim z rodziców jest mocno ograniczony,
 • jeden z rodziców zupełnie nie przejawia zainteresowania dzieckiem,
 • w przeszłości w sposób nieprawidłowy wykonywał swoje obowiązki względem dziecka narażając jego zdrowie i życie.

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić wskutek:

 1. złożenia wniosku przez jednego z rodziców;
 2. złożenia wniosku przez każdego, kto posiada odpowiednią wiedzę na temat okoliczności uzasadniających, iż dziecku dzieje się krzywda w wyniku nienależycie sprawowanej władzy rodzicielskiej. Mogą to być też placówki oświatowe, policja, opieka społeczna, organy samorządu oraz administracji rządowej, organizacje i placówki sprawujące opiekę nad dzieckiem.
 3. wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu.

Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej należy skierować do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich, właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.  Wraz ze złożeniem wniosku o ograniczenie władzy rodzicielskiej należy uiścić opłatę sądową w kwocie 100 zł.

Sądowe ograniczenie władzy rodzicielskiej

Wydając rozstrzygnięcie w sprawie o ograniczenie władzy rodzicielskiej sąd ma bardzo dużo możliwości do wyboru, a należą do nich m.in.:

 • zobowiązanie rodziców oraz małoletniego do określonego postępowania (np.  skierowanie dziecka do placówki wsparcia dziennego albo też skierowanie rodziców z dzieckiem do specjalisty zajmującego się terapią rodzinną, poradnictwem,
 • określenie, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu,
 • poddanie wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego;
 • skierowanie dziecka do organizacji zajmującej się przygotowaniem zawodowym lub częściową pieczą nad dziećmi,
 • umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej czy też w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Katalog ten nie jest jednak wyczerpujący. Oprócz tego sąd ma inne możliwości, zależnie od tego, co uzna za najlepsze dla dziecka w danej sytuacji.

Podsumowanie

Reasumując, w sprawach o ograniczenie władzy rodzicielskiej Sąd ma na względzie przede wszystkim dobro dziecka, uwzględniając stopień dojrzałości małoletniego oraz charakter sprawy opiekuńczej. Jeżeli stopień dojrzałości małoletniego na to pozwala i jest to celowe, sąd winien rozważyć możliwość uwzględnienia rozsądnego życzenia małoletniego, jeżeli jest to zgodne z jego dobrem.

Na marginesie wskazuję, że istnieje błędne przekonanie, że dziecko z założenia ma być z matką, a ojciec ma mieć ograniczoną władzę rodzicielską. Nie jest to twierdzenie prawdziwe. Dopóki sąd nie postanowi inaczej, obydwoje rodzice mają takie same prawa i taki sam zakres władzy rodzicielskiej. Zatem nie ma przeszkód natury prawnej, by sprawowali ją obydwoje.

Udostępnij

Adwokat Katarzyna Helszer

Adwokat Katarzyna Helszer

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się ze mną: +48 509 646 942

O mnie

Nazywam się Katarzyna Helszer i jestem adwokatem. Zajmuję się prawem „życiowym” – rodzinnym, cywilnym, karnym. Ze szczególnym naciskiem na „rodzinnym”.

Zapisz się na newsletter i otrzymuj wartościową wiedzę prawną!