Czy można cofnąć pozew o rozwód?

Każda decyzja w życiu powinna być dobrze przemyślana, a tym bardziej ta dotycząca rozwiązania małżeństwa. Czasami zdarza się jednak, że nasza decyzja o wniesieniu pozwu o rozwód została podjęta dość pochopnie. Czy wówczas można coś z tym zrobić i zmienić swoje postanowienie? Z tego artykułu dowiesz się, czy można cofnąć pozew o rozwód i jak to zrobić.

Kiedy można cofnąć pozew o rozwód?

Wariant A – cofnięcie pozwu o rozwód do czasu rozpoczęcia rozprawy rozwodowej

Zgodnie z ogólną normą procesową art. 203 § 1 k.p.c. pozew (w tym pozew o rozwód) można cofnąć bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy.

Tym samym do czasu rozpoczęcia rozprawy rozwodowej powódka/powód – czyli małżonek, który wniósł pozew o rozwód – może cofnąć pozew o rozwód bez zgody pozwanego małżonka. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że powód może skutecznie cofnąć bez zgody pozwanego pozew o rozwód aż do rozpoczęcia rozprawy, jeżeli pozwany nie złoży żadnego stanowiska co do żądania pozwu rozwodowego, bądź jeżeli żąda oddalenia powództwa o rozwód. Wówczas wystarczające dla cofnięcia pozwu o rozwód jest złożenie przez stronę powodową oświadczenia do sądu o cofnięciu pozwu o rozwód.

W innym wypadku, tj. gdy pozwany małżonek do czasu rozpoczęcia rozprawy o rozwód otrzyma odpis pozwu rozwodowego i wniesie odpowiedź na pozew, w której będzie żądał rozwiązania małżeństwa przez rozwód, bez jego zgody nie będzie możliwie skuteczne cofnięcie pozwu o rozwód przez małżonka będącego stroną powodową.

Co na ten temat ma do powiedzenia Sąd Najwyższy?

Powyższe znalazło odzwierciedlenie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 1983 r., sygn. akt III CZP 59/83. Stwierdził on w nim, że: Żądanie rozwodu przez pozwanego małżonka wyłącza dopuszczalność umorzenia postępowania na skutek cofnięcia pozwu o rozwód.

Ponadto Sąd Najwyższy w uzasadnieniu ww. uchwały wskazał, że:

[…] żądającym rozwodu może być nie tylko powód, lecz również pozwany. W wypadku zatem, gdy pozwany małżonek również żąda rozwodu, przedmiot procesu rozwodowego jest taki sam, jak gdyby rozwodu żądał powód. […] Gdy pozwany żąda również orzeczenia rozwodu, mamy do czynienia z tożsamością procesu rozwodowego i powództwo wytoczone przeciwko niemu jest w rzeczywistości także jego własnym powództwem. […] Cofnięcie pozwu w takiej sytuacji przez powoda nie może powodować umorzenia postępowania (art. 355 § 1 k.p.c.), aktualne bowiem pozostaje nadal żądanie orzeczenia rozwodu zgłoszone przez stronę pozwaną, które to żądanie wymaga merytorycznego rozstrzygnięcia. […] W szczególności nie byłoby przeszkód do umorzenia postępowania w omawianym stanie faktycznym, gdyby pozwana nie tylko nie żądała orzeczenia rozwodu, lecz wnosiła o oddalenie powództwa, chyba że stałyby temu na przeszkodzie okoliczności wskazane w art. 203 § 4 k.p.c.

Zatem podsumowując:

Jeżeli jeden z małżonków złożył pozew o rozwód do sądu i chce skutecznie go cofnąć, a drugi małżonek w odpowiedzi na pozew także żąda rozwiązania małżeństwa przez rozwód, to wówczas sprawa o rozwód będzie się toczyć. Chyba że pozwany wyrazi zgodę na cofnięcie pozwu o rozwód przez drugiego małżonka.

W jaki sposób cofnąć pozew o rozwód?

Gdy małżonek, który wytoczył powództwo o rozwód, chce następnie cofnąć pozew o rozwód, musi złożyć stosowne oświadczenie sądowi do czasu rozpoczęcia rozprawy rozwodowej. Oświadczenie ustne należy złożyć na samym początku rozprawy, tj. bezpośrednio po wywołaniu sprawy i sprawdzeniu obecności. Gdyśmy zdecydowali się na oświadczenie w formie pisemnej, to przed wyznaczonym terminem rozprawy należy wysłać je do sądu.

W razie cofnięcia pozwu o rozwód poza rozprawą (na piśmie), jeżeli nie ma konieczności wyrażenia zgody przez pozwanego małżonka na cofnięcie pozwu o rozwód, przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i zawiadamia pozwanego małżonka o cofnięciu.

Co ważne, strona pozwana może wówczas w terminie dwóch tygodni złożyć wniosek o przyznanie kosztów, które poniosła.

W innym wypadku, gdy zgoda pozwanego małżonka jest konieczna, czyli wówczas, gdy pozwany małżonek żąda orzeczenia rozwodu, przewodniczący wzywa go do złożenia oświadczenia, czy wyraża zgodę na cofnięcie pozwu o rozwód.

Co w sytuacji, gdy pozwany małżonek nie złoży oświadczenia, czy wyraża zgodę na cofnięcie pozwu o rozwód, czy nie?

Niezłożenie przez pozwanego małżonka oświadczenia w tym przedmiocie w terminie wyznaczonym przez sąd uważa się za wyrażenie zgody na cofnięcie pozwu o rozwód przez małżonka będącego stroną powodową postępowania w sądzie.

Wariant B – cofnięcie pozwu po rozpoczęciu rozprawy rozwodowej

Po rozpoczęciu rozprawy rozwodowej powód/powódka, czyli małżonek, który wytoczył powództwo o rozwód, może cofnąć pozew o rozwód jedynie za zgodą pozwanego małżonka, tj. skuteczność cofnięcia pozwu o rozwód zależy od zgody pozwanego małżonka.

Wariant C – po wydaniu wyroku rozwodowego przez sąd I instancji, ale przed jego uprawomocnieniem się

Jeżeli małżonek, który wytoczył powództwo o rozwód, chce cofnąć pozew o rozwód po wydaniu wyroku rozwodowego przez sąd I instancji, ale przed jego uprawomocnieniem się, to wówczas – tak jak zostało to wskazane powyżej – do skutecznego cofnięcia pozwu o rozwód konieczna jest również zgoda pozwanego małżonka.

Podobnie zgoda pozwanego będzie niezbędna dla skuteczności cofnięcia pozwu o rozwód w sytuacji, gdy powód chce cofnąć pozew o rozwód po złożeniu apelacji od wyroku rozwodowego.

Czy zdarzają się sytuacje, w których sąd może nie uwzględnić oświadczenia o cofnięciu pozwu o rozwód?

Tak, podstawą jest art. 203 § 4 k.p.c. Zgodnie z nim sąd może uznać za niedopuszczalne cofnięcie pozwu, zrzeczenie się lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy:

  • okoliczności sprawy wskazują, że wymienione czynności są sprzeczne z prawem lub
  • zasadami współżycia społecznego albo
  • zmierzają do obejścia prawa.

Przykładem może być stan faktyczny, w którym strona powodowa cofa pozew o rozwód, będąc do tego zmuszona szantażem lub groźbami drugiego pozwanego małżonka.

Jakie są zatem skutki cofnięcia pozwu o rozwód?

Z punktu widzenia przepisów prawa procesowego skutkiem skutecznego cofnięcia pozwu o rozwód jest po pierwsze umorzenie toczącego się postępowania rozwodowego. Postanowienie sądu o umorzeniu postępowania o rozwód po uprawomocnieniu się kończy sprawę o rozwód. Postanowienie to jest zaskarżalne zażaleniem do sądu drugiej instancji jako kończące postępowanie.

Skuteczne cofnięcie pozwu o rozwód – już po wydaniu wyroku rozwodowego – powoduje konieczność jego uchylenia. Zgodnie z art. 332 § 2 k.p.c., w przypadku cofnięcia pozwu przed uprawomocnieniem się wyroku albo przedstawieniem akt z apelacją sądowi drugiej instancji, sąd pierwszej instancji postanowieniem uchyli swój wyrok i umorzy postępowanie, jeżeli uzna takie cofnięcie za dopuszczalne.

Zgodnie z art. 203 § 2 k.p.c. pozew skutecznie cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa.

Co dzieje się z opłatą sądową od pozwu o rozwód w razie cofnięcia pozwu?

Wszystko zależy od tego, na jakim etapie postępowania strona powodowa dokonuje cofnięcia pozwu o rozwód.

  • Pozew o rozwód cofnięto przed wysłaniem odpisu pozwu pozwanemu małżonkowi. Wówczas sąd z urzędu zwraca powodowi całą uiszczoną opłatę sądową od pozwu o rozwód. Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest to kwota 600 zł. Przy czym dodatkowo opłatę zwracaną obniża się o kwotę równą opłacie minimalnej w wysokości 30 zł.
  • Pozew o rozwód cofnięto przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana. Czyli – innymi słowy – po wysłaniu odpisu pozwu pozwanemu małżonkowi. Wówczas sąd z urzędu zwraca stronie powodowej połowę uiszczonej opłaty od pozwu o rozwód. Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wynosi ona 300 zł. Przy czym dodatkowo opłatę zwracaną obniża się o kwotę równą opłacie minimalnej w wysokości 30 zł.
  • Pozew o rozwód cofnięto na skutek pojednania się stron przed sądem I instancji. Wówczas sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pozwu o rozwód. W razie pojednania się stron przed zakończeniem postępowania apelacyjnego zwraca się połowę uiszczonej opłaty od apelacji na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przy czym dodatkowo opłatę zwracaną obniża się o kwotę równą opłacie minimalnej w wysokości 30 zł.

Czy można cofnąć pozew o rozwód? Podsumowanie

W ramach podsumowania dodam jeszcze kilka słów od siebie. Nie raz miałam Klientów, którzy podczas trwania postępowania rozwodowego pojednali się. To, że jestem prawnikiem specjalizującym się m.in. w rozwodach, nie świadczy o tym, że „rozwodzenie” ludzi sprawia mi przyjemność. Zawsze, gdy widzę nadzieję na pojednanie, proponuję małżonkom, aby udali się na specjalistyczną terapię.

Udostępnij

Adwokat Katarzyna Helszer

Adwokat Katarzyna Helszer

Potrzebujesz porady prawnej? Skontaktuj się ze mną: +48 509 646 942

O mnie

Nazywam się Katarzyna Helszer i jestem adwokatem. Zajmuję się prawem „życiowym” – rodzinnym, cywilnym, karnym. Ze szczególnym naciskiem na „rodzinnym”.

Zapisz się na newsletter i otrzymuj wartościową wiedzę prawną!