Rozdzielność majątkowa przed sądem?

Rozdzielność majątkowa przed sądem

Zgodnie z treścią art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: KRO), z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby rozdzielność majątkowa została ustanowiona przed sądem. Ustawodawca nie zdefiniował jednak pojęcia „ważnych powodów” w treści ustawy KRO, ani w żadnym innym akcie prawnym.    W doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że są to okoliczności natury ekonomicznej, które – w ramach utrzymywania wspólnoty majątkowej – skutkują pokrzywdzeniem rodziny lub jednego z małżonków. Sąd, […]